Algemene Voorwaarden

Welkom bij wescrape.nl (de “Site”), een website die wordt beheerd door TLG Beheer bv (het “Bedrijf”). Door de site te gebruiken, kunt u zich aanmelden voor de service die data van webpagina’s extraheert en deze structureert in het format dat u heeft aangegeven (de “Service”). De volgende gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u de site en Service gebruikt.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door de Service te gebruiken, of door op “Ik ga akkoord” te klikken wanneer u een account aanmaakt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u service niet gebruiken.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of over de Service, aarzel dan niet om contact te zoeken via support@wescrape.nl, of op telefoonnummer: 020-3708155.

De site en Service

 1. Er worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de Service op basis van de door uw ingegeven zoekopdracht en het herhalen van de opdracht.
 2. U moet het bedrijf informatie verstrekken over uw creditcard of andere betalingsmethode. U verklaart en garandeert het bedrijf dat dergelijke informatie correct is en dat u bevoegd bent om de betalingsmethode te gebruiken.
 3. U zult uw accountgegevens onmiddellijk bijwerken met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging in uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditcard).
 4. Indien er tegoed is ingekocht, kan dit niet worden teruggestort.
 5. Als u kosten betwist, moet u het Bedrijf hiervan binnen dertig (30) dagen na de betaal datum op de hoogte stellen.
 6. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal twee maanden na de aankondiging daarvan, ingaan. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen één maand de Service met ons opzeggen.
 7. We kunnen uw toegang tot de Service om welke reden dan ook beëindigen, naar eigen goeddunken
 8. U kunt uw gebruik van de Service op elk moment beëindigen.
 9. De site en service zijn voortdurend in ontwikkeling. Er kunnen regelmatig nieuwe functies worden toegevoegd, dus het is belangrijk om terug te gaan naar deze pagina voor updates.

Gebruik van de site en Service

 1. U moet minimaal 16 jaar oud zijn om de Service te gebruiken.
 2. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw login, wachtwoord en account en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw login of account.
 3. Het bedrijf wil geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie van u ontvangen. Alle informatie of materiaal dat naar het bedrijf wordt gestuurd, wordt als NIET vertrouwelijk beschouwd.
 4. Door het Bedrijf informatie of ander materiaal te sturen, verleent u het Bedrijf een niet-exclusief, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, royaltyvrij, wereldwijd, toewijsbaar, overdraagbaar en licentie om te gebruiken, reproduceren, weergeven, verzenden, vertalen, verhuren, verkopen, wijzigen, openbaar maken, publiceren, er afgeleide werken van maken en dat materiaal of informatie distribueren.
 5. U stemt ermee in dat het Bedrijf vrij is om ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons stuurt voor welk doel dan ook te gebruiken, zonder compensatie of attributie.

Gebruiksbeperkingen

Uw toestemming om de Service te gebruiken is afhankelijk van de volgende beperkingen en voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u niet:

 • de Service in sub licentie geeft of anderszins commercieel exploiteert of beschikbaar stelt aan een derde partij zonder onze schriftelijke toestemming (u mag WEL het resultaat die door de Service gegenereerd is weergeven en gebruiken als onderdeel van een commerciële toepassing).
 • de Service gebruikt voor een onwettig doel of ter bevordering van illegale activiteiten;
 • de Service gebruikt om een ander persoon of groep mee lastig te vallen, te misbruiken of anderszins schade te berokkenen;
 • zonder toestemming het account van een andere gebruiker gebruikt;
 • de goede werking van de Site of Service verstoort of probeert te verstoren;
 • de API of de data gebruikt op een manier die de rechten van een persoon schendt, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of publiciteitsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en knowhow, die rusten op of voortvloeien uit de Site, software en Service (behalve gebruikersinhoud, inhoud van derden en inhoud in het publieke domein). Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend onder deze voorwaarden.

Toestemming van de gebruiker om communicatie in elektronische vorm te ontvangen.

U stemt ermee in om e-mails te ontvangen via het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u zich aanmeldt voor de Service. Het bedrijf kan uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, inclusief informatie over het bedrijf, de site en de service en speciale aanbiedingen. U kunt zich afmelden voor dergelijke e-mail door uw accountinstellingen te wijzigen of een e-mail te sturen naar support@wescrape.nl.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als u de Service niet kunt gebruiken door overmacht. Er bestaat in geval van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Service heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, correctheid, volledigheid of inhoud van de ingewonnen gegevens alsmede de beslissingen die worden genomen op basis van deze data of verzamelde gegevens, verminking of verlies van data.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 3. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal €1.000.000,00, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 4. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Privacy

Het bedrijf respecteert de privacy van zijn gebruikers. Raadpleeg ons privacy beleid, waarin wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven die betrekking heeft op uw privacy. Wanneer u de site of service bezoekt of gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit privacy beleid.

Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.